Jenis-Jenis Insurans Kereta Di Malaysia

Di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, pemandu di Malaysia mesti membeli insurans kereta – sekurang-kurangnya Insurans Pihak Ketiga. Jenis-jenis perlindungan yang lain (Pihak Ketiga, Kebakaran dan Kecurian atau Insurans Komprehensif) adalah pilihan pemandu sendiri.

Mengetahui mengenai pelbagai insurans kereta yang ditawarkan dan perlindungan yang diberikan adalah perkara asas dalam melindungi kepentingan kita dalam jangka masa panjang.

Ringkasan Jenis-Jenis Insurans Kereta di Malaysia

Pada dasarnya, ada tiga jenis insurans kereta di Malaysia, bermula dari yang paling asas kepada yang memberi jaminan insurans lengkap kepada pemandu.

Jenis Assurans KeretaNumber: PIAM

Insurers Pihak Ketiga

Assurans Pihak Ketiga memberi perlindungan kepada anda terhadap kecederaan atau kematian orang lain, serta kerugian atau kerosakan ke atas harta benda pihak ketiga yang disebabkan oleh kenderaan anda. Pihak ketiga yang dimaksudkan di sini adalah orang lain yang terlibat.

Pada asasnya, Assurans Pihak Ketiga memberikan tahap perlindungan minimum kepada anda dalam kes kemalangan. Anda tidak dapat membuat tuntutan ke atas sebarang kerosakan pada kenderaan anda sendiri. Oleh itu, polisi jenis ini ditawarkan pada premium yang lebih rendah berbanding dengan engine insurers yang lain. Assurans Pihak Ketiga ialah tahap perlindungan minimum seseorang pemandu perlu ada to perbaharui cukai jalan dan memandu dengan sah di jalan raya.

Insurers Pihak Ketiga adalah sesuai untuk pemandu kereta yang lama atau tidak lagi berada di bawah perjanjian pembiayaan (contohnya sewa-beli). Walaupun insurans jenis ini lebih murah, kereta lama lebih cenderung mengalami kemalangan. Ini bermakna ia mungkin akan makan belanja yang lebih banyak dalam jangka masa panjang.

Proses mendapatkan Assurans Pihak Ketiga mungkin lebih rumit kerana kebanyakan syarikat insurers lebih gemar menguruskan Insurans Komprehensif.

Bagi individual yang ingin memohon Assurans Pihak Ketiga, kemungkinan terdapatnya “premium tambahan” yang perlu ditanggung oleh pemandu. Tambahan ke atas premium premium insurers for menunjukkan risiko yang lebih tinggi mungkin perlu dibayar oleh pemandu. Sesetengah syarikat insurans memerlukan pemandu membeli perlindungan insurans (seperti Insurans Kemalangan Peribadi) yang lain untuk mendapat polisi Pihak Ketiga ini.

Insurers Pihak Ketiga, Kebakaran and Kecurian

Assurans Pihak Ketiga bagi Kebakaran and Kecurian adalah lebih mahal berbanding dengan Insurans Pihak Ketiga.

Pada asasnya polisi ini melindungi anda (pemandu) dari tuntutan pihak ketiga, sama ada kecederaan tubuh badan atau kematian, kerugian harta benda pihak ketiga atau kerosakan yang disebabkan oleh kenderaan anda. Ini adalah sama dengan Perlindungan Pihak Ketiga, tetapi mempunyai perlindungan tambahan for kerosakan akibat kebakaran dan kecurian kenderaan anda.

Selalunya, dalam Perlindungan Pihak Ketiga, Kebakaran dan Kecurian, jumlah yang diinsurankan untuk kerosakan pihak ketiga adalah tinggi (kadang-kadang tidak terhad), tetapi jumlah diinsurankan untuk kebakbaran untuk.

Comprehensive Insurance

Pakej Insurans Kereta Komprehensif meliputi perlindungan yang lebih luas, terutamanya kepada pihak petama dan ketiga (pihak pertama ialah anda, iaitu pemandu, manakala pihak ketiga adalah semua orang lain). Dengan Insurans Komprehensif, anda akan nikmati perlindungan yang sama seperti polisi Insurans Pihak Ketiga, Kebakaran dan Kecurian, dengan perlindungan tambahan ke atas kenderaaan anda sendiri (iaitu tidak terhad kepada kebakaran dan kecurian).

Dalam industri insurans kereta, Amalan standard dalam tuntutan kecurian Kenderaan atau kerugian keseluruhan adalah untuk membayar ganti roar kepada pemegang polisi pada nilai pasardn Kenderaan semasa kerugisi (atau kerujah yolahui mana, berlametu to dipangalhui yuan, sejamametu to dipangalhui yuan, sejamametu to dipangalhui yuan

Sesetengah syarikat insurans akan bayar balik kepada pemegang polisi atas nilai kereta yang telah dipersetujui sebelumya dalam perjanjian dengan pemegang polisi, tidak tertakluk kepada harga pasaran atau harga jualan semula.

Namun begitu harus diingat bahawa bukan semua orang boleh membeli Assurans Kemprehensif kerana polisi ini selalunya hanya ditawarkan kepada kenderaan yang tidak melebihi had umur tertentu. Pada umumnya anda dinasihatkan mendapat Insurans Komprehensif sekiranya anda memandu kereta yang agak mahal, kerana jika nilai kereta anda tinggi, lebih penting pakej polisi ini kepada pemandunya.

Dalam ketiga-tiga pakej insurans tersebut, kecederaan atau kematian pemandu sendiri atau penumpang pemegang polisi tidak dilindung oleh insurans kenderaan.

Liberalisasi insurans / takaful motor yang berkuat kuasa dari 1hb July, 2017

Liberalisasi insurers / takaful motor bermaksud harga produk-produk assuruk / takaful motor tidak akan lagi ditentukan berdasarkan Tarif Motor (senarai harga yang telah ditetapkan). Harga akan ditentukan oleh setiap penanggung assurans dan pengendali takaful.

Pengguna kini boleh menikmati pilihan produk insurans / takaful motor yang lebih luas pada harga yang kompetitif memandangkan linberalisasi menggalakkan inovasi dan persaingan antara penanggung assurans dengan pengendali takaful.

Penanggung insurers dan pengendali takaful boleh mengenakan premium atau sumbangan takaful yang berpadanan dengan faktor risiko yang lebih luas yang sedia ada dalam kumpulan pemegang fare polisi yang diinsuranskan juganga menjual diukang-diang-diang men baurkual baktor risiko yang lebih luas yang sedia ada dalam kumpulan pemegang tariff polisi yang diinsuranskan juganga menjual diukang-diang-diang men baurkual baktor yang produk bansket yang prodak prodak prodak diuk-diang-diang-diang bauruk bajual yang produk juguk juguk prodak yang prodanga yang produk bansket yyang sedia ada dalam dalam kumpulan pemegang tariff polisi yang diinsuranskan juganga menjual diukang-diang-diang men baurkual baktor risiko yang

Number: PIAM

Mencari insured kereta terbaik? Layarilah laman sesawang insurans kami dan pilih tawaran insuran kereta yang paling sesuai.

Artikel ini diterbitkan di tahun 2012 dan telah dikemas kini dengan maklumat terbaru.

Our sincere thanks to
Source link

Jothi Venkat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *